Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoveniersbedrijf Nildes Tuinen

Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Nildes Tuinen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Hoveniersbedrijf Nildes Tuinen gevestigd aan Raadhuisplein 21 te (1701 EH) Heerhugowaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62368974;
klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Nildes Tuinen producten levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Nildes Tuinen een overeenkomst aangaat;
overeenkomst: de overeenkomst tussen Nildes Tuinen en de klant;
consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
locatie: de locatie waar Nildes Tuinen in opdracht van de klant werkzaamheden dient uit te voeren;
producten: alle goederen en materialen die Nildes Tuinen in het kader van de overeenkomst aan de klant levert.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Nildes Tuinen en de klant.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nildes Tuinen voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Nildes Tuinen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
6. Nildes Tuinen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Nildes Tuinen opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Nildes Tuinen haar offerte baseert.
3. De prijs in de offerte is o.a. gebaseerd op een schatting van het aantal uren dat Nildes Tuinen dient te werken om de opdracht uit te voeren. Is het werkelijk aantal gewerkte uren hoger of lager, dan vindt geen verrekening plaats en wordt het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes of overeenkomsten van Nildes Tuinen binden Nildes Tuinen niet.
5. Indien in opdracht van de klant een tuinontwerp wordt gemaakt, dan worden de kosten voor het maken van dit tuinontwerp vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Indien de klant niet aan Nildes Tuinen de opdracht verleent tot het realiseren van het gemaakte tuinontwerp, dan worden de kosten voor het maken van het tuinontwerp, overeenkomstig de offerte, aan de klant in rekening gebracht.
6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Nildes Tuinen niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Annulering
1. Indien de klant de overeenkomst voor het voltooien van de opdracht tussentijds beëindigt, dan worden alle geleverde producten, alle producten die nog niet geleverd zijn maar die al wel door Nildes Tuinen bij haar leverancier(s) zijn besteld en alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld of indien de klant tijdens de uitvoering wenst dat er extra werkzaamheden worden verricht, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Nildes Tuinen zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
2. Indien Nildes Tuinen bij eventuele nabestellingen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst of het verrichten van de gewenste extra werkzaamheden financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Nildes Tuinen de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Nildes Tuinen aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Nildes Tuinen. Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Nildes Tuinen om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Nildes Tuinen wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Nildes Tuinen onverwijld door de (potentiële) klant te worden geretourneerd.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Nildes Tuinen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nildes Tuinen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Nildes Tuinen voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Nildes Tuinen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Levende producten worden naar alle goede inzichten en kennis geplant/geplaatst. Nildes Tuinen garandeert niet dat levende producten blijven leven en/of aanslaan. Het risico van de groei en het levend houden van de geleverde levende producten rust na de (op)levering volledig bij de klant.
5. Nildes Tuinen zal zorg dragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van haar werkzaamheden vrijkomen. De afvalberging vindt plaats op kosten van de klant.

Verplichtingen van de klant
1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nildes Tuinen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nildes Tuinen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nildes Tuinen zijn verstrekt, heeft Nildes Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat Nildes Tuinen tijdig, dat wil zeggen voordat er door Nildes Tuinen begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de (bouw)materialen, producten en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Nildes Tuinen;
aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting en water;
alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc;
overige informatie over de locatie die voor Nildes Tuinen van belang kan zijn, zoals de toestand van de locatie en beperkingen die door de overheid zijn opgelegd.
3. De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel kosteloos aan Nildes Tuinen ter beschikking.
4. De kosten verbonden aan vergunningen welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden door Nildes Tuinen en eventuele ter zake verbeurde boetes komen voor rekening van de klant.
5. Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Nildes Tuinen in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens Nildes Tuinen aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
6. Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Nildes Tuinen de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, heeft Nildes Tuinen recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Nildes Tuinen te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Nildes Tuinen alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
7. De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door Nildes Tuinen kunnen belemmeren, moeten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Nildes Tuinen ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Nildes Tuinen aan de klant in rekening worden gebracht.
8. De klant staat Nildes Tuinen toe naamaanduidingen en reclame op de locatie aan te brengen.

Prijs en prijswijzigingen
Vermelde prijzen voor de klant zijnde een bedrijf zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
Vermelde prijzen voor de klant zijnde een consument zijn inclusief btw.
Nildes Tuinen is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan de klant verhogingen van haar kosten ten gevolge van wijzigingen in lonen, premies, arbeidsvoorwaarden, verzekeringen e.d., aan de klant door te berekenen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een prijswijziging in kennis gesteld.
Indien er sprake is van een prijswijziging in de zin van artikel 10.3 binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant zijnde een consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, zoals een verhoging van het btw-tarief.
Indien en voor zover Nildes Tuinen tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd wordt met voor haar onvoorzienbare kostenverhogende factoren, dan is Nildes Tuinen gerechtigd deze kosten aan de klant door te berekenen.

(Op)leveringstermijnen
De door Nildes Tuinen opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
In het geval dat een door Nildes Tuinen met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt, zoals o.a. omschreven in artikel 17, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

(Op)levering
Een door Nildes Tuinen uitgevoerd werk wordt geacht door Nildes Tuinen aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is. Nildes Tuinen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat de klant het werk voor de oplevering in gebruik heeft genomen.
Producten en/of zand worden geleverd tot aan de plaats waar deze met de auto bereikbaar zijn. Indien de producten en/of het zand niet in de tuin van de klant geleverd kunnen worden, dan worden deze producten en/of het zand geplaatst voor het huis of bedrijf van de klant en gaat het risico van deze producten en/of het zand op de klant over op het moment van de plaatsing voor het huis of bedrijf. In een dergelijk geval is de klant vanaf de plaatsing zelf verantwoordelijk voor het toezicht en behoud van de geleverde producten en/of het geleverde zand.

Betaling
De klant dient de van Nildes Tuinen ontvangen facturen te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling een boete van 5% van de hoofdsom per week plus de wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan een door Nildes Tuinen gestuurde ingebrekestelling, dan kan Nildes Tuinen de vordering uit handen geven. Alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de klant, voor zover de wet dat toelaat. Voor de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Nildes Tuinen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Nildes Tuinen, totdat alle vorderingen die Nildes Tuinen op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
verpanden;
aan derden enig ander recht daarop verlenen;
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Nildes Tuinen te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nildes Tuinen veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Nildes Tuinen te verstrekken.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens Nildes Tuinen niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Nildes Tuinen gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Nildes Tuinen op volledige schadevergoeding.
Indien Nildes Tuinen gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Nildes Tuinen toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Nildes Tuinen zich bevinden.
Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Nildes Tuinen daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Nildes Tuinen.
De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Nildes Tuinen toekomende rechten onverlet.

Garantie, inspecties en klachten
Indien op het (op)geleverde een garantie wordt verleend, dan wordt de garantie en de eventuele voorwaarden van de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
De garantieperiode vangt aan op het moment van (op)levering. De factuur is het garantiebewijs.
Bij een nieuwbouw project wordt geen garantie verleend t.a.v. de bestrating indien er sprake is van verzakking.
De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
of de juiste producten zijn geleverd;
of het juiste aantal producten is geleverd;
of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
De klant moet waar het de in de offerte en daarbij behorende documenten, door Nildes Tuinen verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de geleverde producten. Meer in het bijzonder geldt dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier moet de klant rekening houden met gebruikelijke spelingen. De geleverde producten mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
Klachten over het (op)geleverde dienen zo spoedig mogelijk na de (op)levering schriftelijk of via de e-mail aan Nildes Tuinen kenbaar te worden gemaakt.
De klant is verplicht Nildes Tuinen de mogelijkheid te geven om de klacht te controleren. Het feit dat Nildes Tuinen overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Nildes Tuinen erkent dat het (op)geleverde gebrekkig is.
Indien de klant aantoont dat het (op)geleverde op het moment van (op)levering gebrekkig was, dan zal Nildes Tuinen, naar haar keuze het (op)geleverde herstellen, de werkzaamheden opnieuw uitvoeren of de prijs voor het (op)geleverde (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van Nildes Tuinen is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 16 is opgenomen.
Klachten over het (op)geleverde schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
Klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen en de eventueel verleende garantie komst te vervallen indien:
de klant het (op)geleverde niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
de klant of een door de klant ingeschakelde derde reparaties en/of werkzaamheden aan het (op)geleverde heeft uitgevoerd;
gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of onvermijdelijke afwijking.

Aansprakelijkheid en verjaring
Nildes Tuinen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
Nildes Tuinen is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door Nildes Tuinen te verrichten werkzaamheden.
Indien de uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de klant verstrekte gegevens, berekeningen en stukken, dan is de klant onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Nildes Tuinen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Nildes Tuinen tegen alle aanspraken ter zake.
Indien de klant niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht jegens Nildes Tuinen, dan kan Nildes Tuinen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vernietiging van (ondergrondse) obstakels, zoals leidingen, riolering en stroom, en/of niet zichtbare eigendommen die zich op of onder de locatie bevinden.
Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Nildes Tuinen kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Nildes Tuinen daardoor lijdt.
Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Nildes Tuinen (op)geleverde, sluit Nildes Tuinen iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
Nildes Tuinen is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Nildes Tuinen (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik.
Nildes Tuinen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Nildes Tuinen werkzaamheden verricht.
Nildes Tuinen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien geleverde levende producten niet lang meegaan en/of niet (snel) groeien.
Zodra (bouw)materialen, onderdelen, gereedschappen en machines die voor uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, op de locatie zijn aangevoerd draagt de klant de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schades, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de (bouw)materialen, onderdelen of gereedschappen en machines zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de klant aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Nildes Tuinen.
Ten aanzien van de levering van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Nildes Tuinen niet aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de klant vermenging is opgetreden.
Nildes Tuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade, reputatieschade en boetes opgelegd door (overheids)instanties.
De klant is gehouden Nildes Tuinen te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Nildes Tuinen instellen ter zake van schade ontstaan door of mede door het door Nildes Tuinen (op)geleverde.
Nildes Tuinen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Nildes Tuinen in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
Indien machines en/of hulpmiddelen en/of gereedschap, die de klant ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de klant aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Daarnaast kan Nildes Tuinen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of vermissing van door de klant ter beschikking gestelde machines en/of hulpmiddelen en/of gereedschap. De klant dient zelf zorg te dragen voor een verzekering die deze risico’s dekt. Nildes Tuinen zal als een goed huisvader op het terbeschikkinggestelde passen.
Indien Nildes Tuinen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nildes Tuinen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Nildes Tuinen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Nildes Tuinen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Nildes Tuinen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Nildes Tuinen kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Overmacht
Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Nildes Tuinen liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; onvoorziene terreinomstandigheden; natuurrampen; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Nildes Tuinen door haar leverancier(s); ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Nildes Tuinen of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Nildes Tuinen of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Nildes Tuinen de overeenkomst uitvoert; diefstal; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
Indien er sprake is van overmacht, dan zal Nildes Tuinen ontheven zijn van haar verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren, zullen zowel Nildes Tuinen als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst (op)geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Opschorting en ontbinding
Nildes Tuinen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
Nildes Tuinen bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of aan een andere gevaarlijke situatie;
het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
na het sluiten van de overeenkomst Nildes Tuinen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
Nildes Tuinen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. De ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
Nildes Tuinen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
Voorts is Nildes Tuinen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nildes Tuinen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Nildes Tuinen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Nildes Tuinen en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Nildes Tuinen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nildes Tuinen gevestigd is. Indien Nildes Tuinen een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.